Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.04.18

Krisztus várók vagy eljövetelvárók?

 

A hit és cselekedetek feszültsége a Krisztus várásban.

 

”. 80- as évek vége amikor első alkalommal találkoztam adventistákkal, és szóba kerültek a végidei próféciák. Végidő. az elmúlt években sokszor visszatért ez a kérdés. 

Azóta 30 év eltelt, , és még mindig várakozunk. Valós eseményt várunk? Hogyan ápolhatjuk a bizonyosságot? Legtöbben régen abbahagytuk a számítgatást, de továbbra is az apokaliptikus izgalmak esetleges ránk gyakorolt hatása alatt gondolunk a második adventre. Ez alatt azt értem, hogy továbbra is a külső bizonyítékok mindenhatóságára esküszünk. A második advent rohamos közeledését véljük felfedezni minden vallási, politikai, gazdasági, társadalmi vagy környezeti eseményben.

A helyzetet nem könnyíti meg, hogy az Úr eljövetele vagy adventje fogalom sokoldalú és egymással szorosan összefüggő jelentéséből csak egyet vagyunk hajlandók figyelembe venni, nevezetesen Jézus Krisztus fizikai visszatérését. Pl. A kéz érintése nélkül leszakadó kőről beszélve nagyon fontosnak tartjuk azt hangsúlyozni, hogy itt nem arról az Isten országáról van szó, ami Jézus földi szolgálatával eljött. Értem én, hogy a kereszténység nagy része ezzel a magyarázattal próbálja elmismásolni a második advent valóságát. Ugyanakkor az ilyen mondatok tovább erősítik azt a magatartást, hogy nem Krisztus várásra, hanem eljövetelvárásra összpontosítunk. Másokat viszont egyre inkább arra késztetnek, hogy feladják a várakozást. Belefáradtak a sok-sok hamis jósolgatásba.

 1. A második advent várása körüli lelkesedés folyamatosan hullámzott a kereszténység kétezer éve alatt. A felfokozott érdeklődést leginkább a félelem és számítgatás motiválta. Ugyanakkor ezekben a hullámokban mindig benne volt az Úr keze és sokan őszinte hitre és bizonyosságra jutottak. 

Az adventvárás kapcsán egy sajátos, visszatérő mintával találkozunk. Röviden így írható le: egy őszinte tapasztalat és egy félreértésen alapuló elképzelés keveréke. Néhány rövid példa:

Az apostolok várták Jézus visszatérését, hiszen személyesen Tőle kapták az ígéretet. Bár azt mondta nekik: „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett” (ApCsel 1:7), mégis nagyon lassan értették meg a helyes várakozás igazi természetét. Kevés volt nekik az első csalódás, amikor a királyság helyett a kereszttel találkoztak.

Advent úttörőink átmentek egy nagy csalódáson őszinte hitük és Istennel szerzett valódi tapasztalatuk ellenére. De ez nem volt elég nekik, továbbra is próbálkoztak. George Knight leírja, hogy számos kísérletük volt még az advent idejének kiszámítására. Pl. Joseph Bates 1850-ben ezt írta: A hét vércseppről az arany oltáron a kegyelem trónja előtt teljes szívvel hiszem, hogy az élő szentek vizsgálatának az időszakát jelképezi a szentek szentjében. Ennek alapján kijelentette, hogy az advent előtti ítélet hét évig tart, így Krisztus 1851 októberében fog visszajönni. 

 1. Ellen White hónapokkal a várt esemény előtt ezt írta: Az Úr megmutatta nekem, hogy a harmadik angyal üzenetének haladni kell és hirdettetnie Isten szétszóródott gyermekei között, és ez nem lehet idő függvénye, mert nem lesz több időmeghatározás. Láttam, hogy egyesek hamis izgalmat keltenek azzal, hogy időpontokról prédikálnak; mégis a harmadik angyal üzenete erősebb lehet, mint az időmeghatározás. Láttam, hogy ez az üzenet megáll a saját lábán, és nincs szükség időmeghatározásra a megerősítéséhez, és nagy erővel fog terjedni elvégezve a munkáját.” R&H 1851. július 21. Máig sem fogadta meg mindenki ezt a tanácsot.

1989-ben egyik akkoriban nyugdíjas – azóta elhunyt – lelkészünk keresztül kasul járta az országot azzal az üzenettel, hogy Jézus ugyan azt mondta, hogy   

„azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja” (Mt 24:36), de az évet tudhatjuk.    Ezt a témát a végtelenségig lehetne folytatni az utóbbi évek gyalázatos, mégis sokakat izgalomban tartó példáival is.

A nevezett és névtelen úttörőinket és kortársainkat tévedéseik ellenére is őszinte hívőknek tekintjük. Azt jelenti ez, hogy mindegy hogyan várakozunk és mindegy hogyan prédikálunk? Semmiképpen sem! Isten szeretné, ha végre tanulnánk elődjeink hibáiból. Radikális szemléletváltásra van szükségünk az advent várása kapcsán. Az örökség ápolása nem lehet a hibák ismételgetése.

(4) Így jutottunk el az általam választott témához. Krisztus várók vagy eljövetelvárók? A hit és cselekedetek feszültsége a Krisztus várásban. 

A címben mindjárt világossá akartam tenni a dilemmát: egy személyt várunk vagy egy eseményt? Krisztus várók vagy eljövetelvárók vagyunk? Miért nem mindegy? A Krisztus várás VALAKIRE összpontosít, míg az eljövetelvárás VALAMIRE, egy eseményre.

Nem könnyű kilépnünk saját árnyékunkból. Azt gondolhatjuk, hogy az adventmozgalom kiindulópontja egy prófécia-alapú számítgatás volt. Valóban? Ha ez igaz lenne, nincs menekvés. Hitelt vesztett, zátonyra futott közösség vagyunk. 

Ha igaz lenne, akkor az apostoli egyházra is igaz lenne, hogy egy földi királyságot váró, számítgató mozgalom volt. Mint ilyen, már az elején hitelt vesztetté vált volna. De egyáltalán nem ez történt. Az adventmozgalommal sem ez történt.

Az apostoli egyház Jézus ígéreteinek alapján álló, valós tapasztalatok által éltetett reményteljes mozgalom volt. Pontosan ez igaz úttörőinkre is. Jézus ígéreteinek alapján állva szereztek valós tapasztalatokat, amelyek reményt és mély elkötelezettséget kölcsönöztek számukra. Mindkét esetben igaz az is, hogy keveredett bele némi emberi számítgatáson alapuló várakozás. 

 1. Miért keveredett bele? Miért van sokszor ma is benne ez az emberi számítgatás, félelem, spekuláció és időleges nekibuzdulás? Egyszerűen azért, mert soha nem szűnt meg teológiánkban a kettősség: miszerint az üdvösség alapja hit és cselekedetek. Ahogy a felvezetőben olvashattátok, az adventhívők gondolkodási mintáiba mélyen be vannak ágyazva olyan kifejezések, mint „megtartani a törvényt/a szombatot”, „gyülekezetbe járni”, „tizedet fizetni”, „Jézus eljövetelét várni” stb. Ezek a kifejezések az emberi cselekedetekre fókuszálnak és tőlünk teszik függővé Isten munkáját. Úgy állítják be a dolgokat, hogy minden a jövőben dől el. Ha eléggé jó leszel, akkor neved az élet könyvében marad. Fontos a hit, de azt is mi tesszük, és még fontosabb, hogy legyenek cselekedeteink és óvjuk meg magunkat a bűntől.

Róluk szól Ellen White, amikor azt mondja: Vannak olyan lelkiismeretes emberek, akik részben Istenben, részben pedig magukban bíznak. Nem tekintenek Istenre, hogy az Úr ereje tartsa meg őket, hanem a kísértések elleni őrködésre és bizonyos tettek végrehajtására támaszkodnak, hogy Istennél ekképpen találjanak elfogadásra. Az efféle hitben nincsenek győzelmek. Az ilyen emberek cél nélkül fáradoznak. Lelkük szüntelen szolgaságban van és mindaddig nem lelhetnek nyugalomra, amíg terhüket Jézus lába elé nem helyezik.1SM 325.

Mi történne, ha életünket nem elvárások köré, hanem Jézus Krisztus személye köré építenénk? Mi lenne, ha végre nem Jézus eljövetelét, hanem Jézust várnánk?! Az eljövetelt várók latolgatnak, a Krisztus várók formálódnak!

 1.  Szeretnék 4 XXXX egy koordináta rendszert felrajzolni,XXX hogy nagyobb összefüggésben értsük a Krisztus várás és eljövetelvárás közötti különbséget.  Először azonban néhány kifejezést beszéljünk át.

Cselekedetek vagy kapcsolat?

A XXXX függőleges tengely jelképezi a cselekedetek vagy kapcsolat kontinuumot. XXX  Mire összpontosítunk hitünk megélése közben? Cselekedeteinkre, megszentelődésünkre, bűneink és rossz szokásaink leküzdésére? Arra, hogy elvárásoknak feleljünk meg és tökéletes jellemet fejlesszünk? 

Vagy napi hitküzdelmünk fókuszában az Isten iránti bizalom, elfogadás, átadás és szemlélés áll? Hitéletem alapja és erőssége a múltban gyökerező megváltó tettre adott válasz? Egy megbonthatatlan személyes kapcsolat Jézussal? Nem mindegy melyikre összpontosítunk. 

Közelség vagy bizonyosság?

 1. XXXXA vízszintes tengelyre azt írom: közelség vagy bizonyosság? XXX Azt jelzi, hogy az advent kapcsán mi motivál. Az, hogy Jézus eljövetele – a világ eseményeit szemlélve – nagyon közel van? Politikai, vallási, környezeti vagy erkölcsi jelek kapcsán kúszik fel a barométer? A fizikai közeledés árnya késztet változásra, nekibuzdulásra? 

Vagy Jézus ígérete, melynek ezernyi garanciája van? A legfontosabb, hogy életét adta értünk, de a sok-sok beteljesedett prófécia is ezt igazolja. Ezek mellett igazolja az is, hogy – Pál szavaival élve – „a Lélek zsengéjét kaptuk” (Róm 8:23). A Szentlélek a megtért ember szívében hirdeti, hogy a jövő elkezdődött. Aki megízlelte Isten jóságát, Krisztus szeretetét, az kész állhatatosan várni. Az nem vakugrásokra vesztegeti életét. Az kész égő szívvel, belső bizonyossággal várakozni és sóvárogni a második advent után. 

Négy jellemző várakozó típus.

 1. XXX Nézzük akkor az így megrajzolt koordináta rendszert. XXX  El kell mondanom, hogy ez a képlet egyáltalán nem teljes. Nem foglal magába minden várakozó típust, csupán a megadott szempontok alapján négyet jelenít meg. Nem tudunk beszélni most az advent tagadóiról, ill. a funkcionális tagadóiról sem, akikből sajnos közösségünk soraiban is lehetnek sokan. XXX Ők a koordináta metszőpontja körül lennének elhelyezhetők. XXX
 2. A négy lehetséges várakozó típus a következő:
 1. Az állandó önvádban vagy szégyenben élők;

(10) Ebbe a típusba azok tartoznak, akik saját cselekedeteikre, teljesítményükre összpontosítanak, miközben ott van szívükben a második advent bizonyossága is. Próbálják eldönteni, hogy kit okolhatnak a késedelemért. Önpusztító vallás károsultak, mert saját magukat okolják, ill. magukra veszik önjelölt lelki vezetőik megszégyenítő kijelentéseit. Nemrég is hallottam valaki-

től: „Népünk hamis biztonságérzetben ringatja magát.” Szerinte ezért a lelkészek felelősek.

Olyan kijelentések is megzavarják őket, mint pl. ez: „Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyházában. Krisztus akkor jön el népéért, ha majd az ő jellemét tökéletesen tükrözni fogja” (KP 40. old.). Ezért egyesek próbálják megállapítani, kik miatt nem vagyunk készen. Igyekeznek Ostorozni, megszégyeníteni őket, hogy végre készen legyünk.

 1. Biblia világosan tanítja, hogy Isten ura az eseményeknek. Képes arra, hogy megújítsa egyházát. Az igazak és hamisak látható különválasztása csak a második eljövetelkor történik meg. Bizonyos szinten képesek vagyunk a látható emberi magatartás megítélésére, de egyedül Isten képes az ítéletre. Azt a felszólítást kaptuk, hogy hagyjuk rá az ítéletet, még saját magunkét is! 

Minél közelebb kerülünk Jézushoz, annál kevésbé fogunk megszégyeníteni és okolni másokat és magunkat az advent késéséért. Inkább Isten kegyelmében fogunk bizakodni. 

 1. Számítgató túljátszás

(11) (12) A vég közelségének túljátszása azokra jellemző, akik a XXX koordináta rendszerben XXXa bal alsó térfélen helyezkednek el. Állandó izgalomkeresés jellemzi őket, mindig keresnek/találnak valamit, ami igazolja a végidő abszolút közelségét. Míg az előbbiek azt vallják, hogy az a legjobb étel, ami rossz ízű, ők utálják a fehérjében és rostban gazdag lelki eledelt, hanem mindig gyorsan felszívódó szénhidrátra várnak. Ők a „csokis keksz evők”. 

Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, sokszor szégyelltem, hogy közösségünk látleletét döntően befolyásolja ez a típus. Kijelentéseik az elmondás pillanatában szenzációsan jól hangzanak, de az idő mérlegén hamis próféciák. Nem kevés van belőlük. Tragikus állapotban vannak, akik erre a számítgató túljátszásra alapozzák életüket.

Beszéljünk Jézus közeli eljöveteléről világosan és teljes bizonyossággal, de soha ne keverjük bele az emberi időfaktort. Jézus visszatérése mindenki számára nagyon közel van még akkor is, ha nem valósul meg életében. A számítgató túljátszás a várakozás ördögi módja. Sokakat elfordított már Jézustól.

 1. Félelemtől motivált szenteskedés

(13) (14) A legjellemzőbb egészségtelen várakozási forma a félelemtől motivált szenteskedés. Ők helyezkednek el a bal felső szektorban. Az üldözéstől, nagy nyomorúságtól való félelem készteti őket. Ez viszont kevés egy szeretetkapcsolatra. Ez csak elvárásoknak való megfelelésre,  ilyen viselkedésre, szenteskedésre elég. Csak steril lelki eledelt mernek érinteni. 

Az egészséges életmód azért fontos nekik, hogy majd képesek legyenek menekülni és elrejtőzni a hegyekben. Remegve olvassák a Nagy küzdelem című könyv érintett fejezeteit és gyakran azon kapják magukat, hogy minden gondolatuk a félelmetes jövő körül forog. Csak magukra van idejük, másokra alig, mert úgy érzik, így sem lesznek elég edzettek azon a napon.

 1. Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy Isten hűséges. Ő kezdte el a munkát bennünk és Ő is fejezi be (Fil 1:6). Az előttünk álló időre is igazak Pál szavai: Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni” 1Kor 10:13. Véssük mélyen a szívünkbe ezt az üzenetet. Isten hűséges. Képesít bennünket arra, hogy megálljunk. Biztonságunk az iránta tanúsított bizalomban van. 

 1. Boldog várakozás 

(15) (16) A negyedik típusba azok tartoznak, akik boldog várakozással tudnak tekinteni Jézus eljövetele elé. Ők Krisztusvárók, nem eljövetelvárók. Látjuk, hogy a kapcsolatra és a bizonyosságra teszik a hangsúlyt. A végidő nem eseményekről és elképzelésekről szól, hanem a Jézussal való várva várt találkozásról. Uralja életünket a bizonyosság Jézus ígéretében és bizonyosság a vele való kapcsolat megtartó és felkészítő erejében!

(17) Az első idézetben láthattatok egy kiemelt gondolatot. Ellen White azt írta: „mégis a harmadik angyal üzenete erősebb lehet, mint az időmeghatározás”. Mi a harmadik angyal üzenete? Sokan szemük elől tévesztették Jézust. Ezeknek arra volt szükségük, hogy valaki az Ő isteni személyére irányítsa figyelmüket; az Ő érdemeire, valamint az emberi nem iránt táplált változhatatlan szeretetére. Neki adatott minden hatalom, hogy gazdag ajándékokat adhasson az embereknek azáltal, hogy az elesett emberiséget részesíti saját igazságának felmérhetetlenül drága adományában. Ez az az üzenet, amit Isten parancsára meg kell osztanunk a világgal. Ez a harmadik angyal üzenete, amit erős hangon kell hirdetnünk, s amit a Szentlélek nagymérvű kiáradásának kell kísérnie TM 92.

Értjük miről olvastam? A hit általi megigazítás csodálatos üzenetének megértése és elfogadása tesz bennünket boldog várakozókká. Ez által lehetünk eljövetelvárók helyett Krisztusvárók! 

 1. Krisztus érdemeibe vetett élő hit mindent megváltoztat. Amikor teljes szívvel elfogadjuk, hogy üdvösségünk alfája és ómegája Krisztus tökéletes győzelme a kereszten, akkor másról fog szólni az adventizmus. Nem arról, hogy mit kell tennem? Nem arról, hogy mit kell kifejlesztenem magamban? Hanem arról, fog szólni, hogy mit tett Isten és hogyan válaszolhatok rá?

(18) A hit általi megigazítás örömhírét elfogadó hívők nem fogják elkövetni az adventisták hét halálos bűnét. Mi az adventisták hét halálos bűne?

 megtartják a törvényt;  megtartják a szombatot;  járnak a gyülekezetbe;  Jézus eljövetelét várják;  tizedet fizetnek;  fontosabbnak tartják a jövőt, mint a múltat;  fontosabbnak tartják a jövőt, mint a jelent.

Az élő hitű adventhívők, akik Krisztus kegyelmébe kapaszkodva, Isten múltbeli tettéből merítik bizonyosságukat, ezzel szemben:

 1. Nem külső megfelelésként tartják meg a törvényt, hanem hiszik, hogy a törvény Ura, betöltője tartja meg őket. Szívükbe írja Isten jellemét, a Tízparancsolatot.
 2. Nem megtartják, hanem ünneplik a szombatot, mert a szabadulásukra, a Krisztusban elnyert nyugalomra emlékezteti őket.
 3. Nem gyülekezetbe járnak, mint akik le akarják tudni kötelességüket Istennel szemben, hanem ők maguk válnak gyülekezetté. 
 4. Nem Jézus eljövetelét várják, hanem magát Jézust várják. Az eljövetelt várók spekulálnak, a Jézust várók pedig formálódnak!
 5. Nem tizedet fizetnek, hanem hálából visszaadják Istennek, ami az Övé.
 6. Nem egy ködös jövő felé sóhajtoznak, hanem tudják, hogy az a legfontosabb, ami a múltban történt. „Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus meghalt értünk.” 
 7. Nem a ködös jövő felé sóhajtoznak, hanem a jelenben akarják hűségesen megélni hitüket. Ismerik az ígéretet: „Boldog a szolga, akit Ura ilyen munkában talál.”

(19) Krisztus várók vagy eljövetelvárók? Melyik csoporthoz akarunk tartozni? Ez életünk döntő kérdése! Isten elvett minden akadályt előlünk, hogy újra közösségben legyünk Vele. Pál azt mondja: Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel! Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben Kol 3:1-4.

Kész vagy megragadni ezt a boldog reménységet? A hit általi megigazítás üzenetének elfogadása mindent megváltoztat. Akarod, hogy téged is megváltoztasson?   

 

Áldjon meg tégedet az Úr és őrizzen meg tégedet.

Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad és könyörüljön terajtad.

Fordítsa az Úr az Ő orcáját tereád, és adjon békességet néked

Deckelmann Róbert

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.