Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008.03.03

Hamis tanítások, és a nagy csalás

Kép Csodákról, különleges gyógyításokról és érdekes tanításokról hallunk, de a Biblián keresztül Isten előre figyelmeztet bennünket: "...hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve (előre) megmondottam néktek." (Mt. 24:24-25) Istennek hatalmában áll előre ismerni a jövőt. Ezt az ismeretet megosztja velünk próféciái formájában olyan mélységekig, ami a mi hasznunkat szolgálja. Ezzel az ismerettel felfegyverkezve meg kell vizsgálnunk minden tanítást, és isteninek mondott parancsolatot a Biblia tükrében. Csak azokat szabad elfogadnunk, amiket a Biblia egésze igazol, mert "a Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén." (1. Tim. 4:1)

"Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket (tanítókat és prófétákat), ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba." (1. Jn. 4:1) "Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok! Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!" (1. Thess. 5:21-22) Azt mondja Pál apostol, hogy ami csak "gonosznak látszik", már attól is tartsuk távol magunkat.

De milyen ismertető jelei vannak annak, hogy egy tan Istentől származik-e?
Hogyan tudjuk megvizsgálni ezeket a Biblia szerint?

"Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában (jónak látszanak) jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok (valójában gonoszok). Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt? Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket." (Mt. 7:15-20) Gyümölcsükről, tehát tetteik következményeiről lehet megismerni a hamis tanítókat és hamis prófétákat. Tanításuk következménye nem az öröm és a szeretet gyarapodása minden téren, hanem a türelmetlenség (így legtöbbször vallási türelmetlenség), az önzés, a vagyonszerzés (Jézus így küldte ki tanítványait a világba: "Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ne szerezzetek aranyat... a ti erszényetekbe..." Mt. 10:7-10) és az erőszak megjelenése és gyarapodása. "Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel... De mások szeretetből..." (Fil. 1:16-17)

Nagyon jól megmérhető minden a következő ige szavaival: "A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató." (Jak. 3:17)

Az legutolsó események közül Sátán nagy csalása fog a legtöbb embert elhitetni, és ezzel a bibliai igazságtól elfordítani. Pál apostol arra kér bennünket, hogy Jézus második eljövetelére vágyakozva ne engedjünk a Biblia igazságából, mert ez az egyetlen mérce, amivel megállapíthatjuk azt, hogy valóban Jézus jött-e el, vagy csak Sátán akar bennünket megtéveszteni, és Istentől elfordítani:
"Kérünk pedig titeket, atyámfiai... ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az (Jézus) el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás (Pál itt egy olyan világméretű vallási szakadásról beszél, ami még nem következett be. Olyan jel lesz ez, ami minden igaz Isten követő számára nyilvánvalóan meg fog mutatkozni. Ekkor válik majd véglegesen ketté a hamis és a bibliai tanok követőinek útja.), és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, a ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik (így a Bibliában foglaltaknak is), annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát... ("...maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává." 2. Kor. 11:14 Hatalmas csalása ez Sátánnak, hiszen Jézus eljövetelét utánozza majd le, és olyan hamis beszédet szól, ami a Bibliával ellent mond.)
És akkor fog megjelenni a törvénytaposó (aki szintén a Biblia, tehát Isten törvényének egyes egyértelműen érvényes részeit akarja érvénytelenné tenni), a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével (Itt már Jézus valódi eljöveteléről is beszél Pál, hisz Sátán nagy csalása után közvetlenül megjelenik az igazi Jézus "a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor". 2. Tim 4:1); a kinek (a törvénytaposónak, aki az Isten törvényét megtapossa) eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre... a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban." (2. Thess. 2:1-12)

Jézus maga tárja elénk az Ő eljövetelének biztos jeleit: "Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak... Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek. Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is (tehát nem csak helyenként jelenik meg Jézus, hanem az egész földön meglátják látják Őt egyszerre igazi eljövetelekor)... nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel." (Mt. 24:23-30)
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.