Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mikor jelent meg Isten Fia a Földön? Mi volt a célja testtélételének?

2008.04.08

Kép Gal 4,4–5 • „Mikor pedig eljött az idõnek teljessége, kibo­csátotta Isten az õ Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levõket megváltsa, hogy el­nyerjük a fiúságot.”

Eféz 1,9–10 • „Megismertetvén velünk az õ akaratának titkát az õ jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, az idõk teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszer­keszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak.”

Jn 18,37 • „Mondta azért néki Pilátus: »Király vagy-e hát te csakugyan?« Felelt Jézus: »Te mondod, hogy én király va­gyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazság­ból való, hallgat az én szómra.«”

 (Mit jelent az idők teljessége kifejezés?)


„Amint a csillagok haladnak kijelölt útjuk roppant körpályáin, úgy Isten elgondolásai sem ismerik a sietséget vagy a késedel­met… Így határozták meg a mennyei tanácsban Krisztus eljöve­telének óráját is. Amikor a hatalmas időmérő mutatója a megje­lölt időponthoz ért, Jézus megszületett Betlehemben. »Amikor el­jött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Õ Fiát.« (Gal 4,4) …A nemzetek egyetlen kormányzat alatt egyesültek. Egyetlen nyelvet beszéltek… A szétszóratásban élő zsidók minden ország­ból Jeruzsálembe gyülekeztek az évenkénti ünnepekre, s amikor visszatértek lakóhelyükre, szerte a világon elterjesztették a Messiás eljövetelének örömhírét. Ekkorra a pogány vallási rendszerek el­veszítették befolyásukat. Az emberek belefáradtak a külsőségekbe és a mítoszok hallgatásába. Olyan vallás után vágyakoztak, amely megelégíti a szívet… A Szentírást már évszázadokkal ko­rábban lefordították görög nyelvre, amelyet akkor a Római Biro­dalomban széles körben beszéltek… A bűn korszakai során egyre jobban megromlott emberiség Megváltó után vágyakozott. Sátán mindaddig azon igyekezett, hogy mind mélyebbé tegye a Föld és a menny közötti szakadékot… Arra törekedett, hogy az emberek számára lehetetlenné váljék Isten megismerése… A sötétség, me­lyet Sátán borított a világra, egyre mélyebb és mélyebb lett… A bűn tudománnyá vált, és a romlottságot beleillesztették a val­lás rendszerébe… A válság mélypontján, amikor már úgy tűnt,  hogy Sátán diadalmaskodik, Isten Fia eljött az isteni kegyelem üzenetével… Amikor eljött az időnek teljessége, Isten dicsősége abban nyilatkozott meg, hogy a gyógyító kegyelem teljességét bo­csátotta a világra.” (Ellen G. White: Jézus élete, 23–28. o., e. 31–38. o.)

 

Gondoljuk át, milyen nagy szeretetre és áldozatra utal ez a kijelentés: „Isten kibocsátotta az õ Fiát… hogy mi elnyerjük a fiúságot.” Mert hová is bocsátotta ki Isten a Fiát? „Isten megen­gedte, hogy Fia gyámoltalan kisdedként, az emberi család gyenge­ségeinek kiszolgáltatottan arra a világra jöjjön el, ahol Sátán ma­gának igényli az uralmat. Megengedte, hogy Jézus szembenézzen a veszélyekkel, amelyek mindennaposak az ember életében, s meg­vívja azt a csatát, melyet az emberi család minden gyermekének meg kell harcolnia – azzal a kockázattal, hogy elbukik és örökre elvész. A földi apa is aggódik fiáért. Amikor gyermekére tekint, re­megve gondol arra, hogy a kicsi élete veszélybe kerülhet. Arra vá­gyódik, hogy szeretett gyermekét megvédje Sátán hatalmától, távol tartsa a kísértéstől, és megkímélje a küzdelemtől. Isten pedig oda­adta egyszülött Fiát, hogy még gyötrelmesebb csatát vívjon és fé­lelmetesebb kockázatot vállaljon, s biztosíthassa az élet ösvényét a mi kicsinyeink számára. Ebben van a szeretet. Csodálkozzatok egek, ámulj Föld!” (Ellen G. White: i. m., 32–33. o., e. 49. o.)

Ez volt tehát a döntő cél, hogy mi ismét Isten fiaivá legyünk, s a bűneset okozta szakadás után ismét egybeszerkeszttessék a menny és a föld. Ennek azonban előfeltétele az, hogy az ember megismerje az igazságot Istenről és törvényéről. Csak ennek nyomán vágyakozik és akar ugyanis bűnbánattal Istenhez for­dulni, s megbékélni Vele. A bűn okozta vakság miatt azonban az ember nem tudja magától meglátni, megérteni az igazságot. Jézusnak ezért is a Földre kellett jönnie, hogy „bizonyságot te­gyen az igazságról”. Pilátus előtt tett kijelentéséből azt érthet­jük meg, hogy ha Õ nem hozta volna el emberi testben és nem mondja el nekünk emberi nyelven az igazságot, mi azt soha fel nem fedeznénk, meg nem értenénk, hiszen a „hitető Sátán” (Jel 12,9), a „hazugság atyja” fogságában vagyunk.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.