Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.06.04

A Biblia jó válasz életünk kockázataira Dr. Szigeti Jenő könyvei

 

a-biblia.jpgA hit ABC-je 1.

Dr Szigeti Jenő

 

 

hitet is tanulni kell, mint ahogyan írni, olvasni is meg kell tanulnunk. Nem a hitünk tiltott és a kötelezõ cselekedeteit kell emlékezetünkbe fogadnunk, hanem azt a bizalomra épülõ személyes kapcsolatrendszert, ami Istennel, az emberrel és a világgal egy új viszonyt alakít ki, hogy békességünk legyen Istennel. A hit, megértett tapasztalat. Az a bizalom, ami kolduskézként elfogadja azt a kincset, amit Isten nekünk akar adni.
Dr. Szigeti Jenõ könyve ábécérendben, a hitélet legfontosabb fogalmaival ismerteti meg az olvasót. Abban segít, hogy az a nagy értékcsere, ami a bûn világából Isten világába emel bennünket, életünkben is valóság legyen. Öregeknek és fiataloknak, hittant tanulóknak és a hitélet útján elindulni akaróknak egyformán ajánljuk ezt a könyvet. Goethe írta ezt az elgondolkoztató mondatot: „Isten adja a diót, de sohasem töri fel.”
Isten adott értelmet az embernek, hogy életét, hitének tanulságait maga keresse és találja meg a Biblia fényében. Ehhez nyújt segítséget könyvünk.

A lélek gyógyulása, a test felépülése Dr. Szigeti Jenő 

Az egészség az egész ember állapota, a test és a lélek harmóniája. Testi bajaink lelkünk betegségére, lelkünk betegségei testünk gondozatlanságára vezethetők vissza. Pápai Páriz Ferenc már 1680-ban a „Pax animae azaz A lélek békességéről” című könyvében ezt írta:

„Hogy a test jól szolgálhasson a léleknek, szükség, hogy a lélek is légyen jó igazgató mestere nékie, és oltalmazza azt nagy szorgalmatossággal.”

Erről a fontos alapszabályról a 21. századi ember megfeledkezik. Ha csak a testet ápolom, s a lélekkel nem törődök, üres lesz az életem. Ha pedig csak a lélek szépségét kutatom, s közben elhanyagolom testem egészségét, a szenvedések rabszolgája leszek. Ha Isten hívását meghalljuk, akkor harmóniába kerül a test és a lélek, teljes értékű emberek leszünk, és megtapasztalhatjuk hitünk megvalósulását. Dr. Szigeti Jenő írása a test és a lélek harmóniájára vezető kalauz, amely arra szolgál, hogy tanuljunk könnyen, gyorsan egészségesnek, vagyis teljes embernek lenni, mert csak így lehe­tünk Isten szándéka szerint az ő képére és hasonlatosságára teremtett emberek.

A próba eszköz Isten kezében Dr Szigeti Jenő

Isten szeretete nem rövidtávú, hanem életet formáló erő, ami az önzés világában a szeretet gondolkodásmódjára akar bennünket átformálni. Isten gondviselése nem önző kényelmünket szolgálja, hanem úgy akar szeretni megtanítani, hogy a megpróbáltatások tüzében tanít minket az igaz emberség titkára. Kempis Tamás 15. századi, németalföldi szerzetesíró írta Krisztus követése című művében:

„Ha a jóakaratú embert baj, kísértés vagy rossz gondolatok zaklatják, akkor nagyon érzi, hogy rászorul Istenre és tudja, hogy Isten nélkül senki sem jut önismeretre.”

Dr. Szigeti Jenő ebben az írásában bibliai példákon keresztül tanít arra, hogy a próba eszköz Isten kezében. Ahhoz segít, hogy önmagunkat megismerjük és ráébredjünk arra, hogy Isten gondviselő szeretete nélkül nem élhetünk, de vele biztos célba ér az életünk.

Hithősök a Bibliában 1. Dr Szigeti Jenő

A Biblia emberekről szól embereknek. A Nobel díjas Elie Wiesel szerint azért ilyen könyv a Biblia, mert Isten szereti a történeteket. Ezzel tanít. Realista alkotás a Biblia, mert benne emberségünk minden titka kibomlik. Hagyományos értelemben nem is vallásos könyv, bár minden kereszténnyel együtt szentnek, Istentől ihletettnek tartjuk. Mégis benne Isten kinyilatkoztatása régi-új történetek során bontakozik ki, amit tovább kell mondanunk, mert gyarlóságaink, bűneink, kudarcaink és győzelmeink újra ismétlődnek. A Biblia olyan, mint a röntgen-sugár. Átvilágítja az életünket. Hinni, remélni és szeretni tanít.

Szigeti Jenő könyve üzenet a mai reményvesztett, válságokkal birkózó keresztényeknek. Visszavezet a forráshoz és újra reménykedni tanít.

Hithősök a Bibliában 2. Dr Szigeti Jenő

Az Újszövetség hithőseinek életét és cselekedeteit, örömét és megpróbáltatásait Jézus határozta meg. Ezért olyan tükör az Újszövetség, amiben elfedezhetjük önmagunkat. Ha csupán dogmákat, etikai szabályokat akarunk Jézus tanításából formálni, a lényeget veszítjük el. Jézus emberré lett, hogy emberré formáljon minket. Ebben a könyvben Jézus első követőinek életét, sorsát, küzdelmeit és győzelmeit vizsgáljuk meg. De nem feledkezünk meg a mai tanulságokról nem. Az emberek ma is, mint hajdan, Jézus korában jók is, rosszak is. Életformálódásunk harcaiban győzünk és veszítünk egyaránt. De az Újszövetség a győzelem titkáról beszél. Ez Jézus titka, aki nemcsak út és igazság, hanem ő az élet is. Vele ma is, mi is, hithősök lehetünk. írta Dr Szigeti Jenő

Engedelmesség és ellenállás Dr Szigeti Jenő

 Az engedelmességet ma nagyon sokan szolgalelkűségnek tartják, míg az ellenállást az akarat öntudatos kifejezésének. Vajon lehet-e szabad egy engedelmes ember? Mi az, aminek ellenáll a szolgalelkű? Ha engedelmességet vár tőlünk Isten, akkor miért nem úgy teremtett, hogy ösztöneinkkel csak a jóra legyünk beprogramozva? Ha engedelmességre teremtett Isten, akkor miért kívánja tőlünk, hogy a kísértéseknek ellenálljunk? Hogy is függ össze az engedelmesség és az ellenállás? – Ezekre a kérdésekre keres választ ebben az írásban Dr. Szigeti Jenő, s arra a végeredményre jut, hogy az Istennek való engedelmesség és a Kísértőnek való ellenállás nem harc, hanem a lélek békéjének titka, mert Augustinus szerint: „A béke a lélek vidámsága és nyugalma, a szív egyszerűsége, a szeretet köteléke”.

A Biblia jó válasz életünk kockázataira 

Dr Szigeti Jenő

A Biblia évszázadok múló kulturális, politikai, gazdasági viharait átvészelte és mégis mai könyv maradt. Mi ennek a titka? Mond-e valamit ez a régi könyv a mai ember mai kérdéseire? Ma egy új ateizmus felé rohan a világ, amit nem ideológiai, hanem gazdasági okok szülnek. A hitet nem a politikai erőszak, hanem a meggazdagodás délibábos vak reménye tapossa sárba. De az ember hitre teremtett lény. Többre vágyik, mint a materiális jó, az élet értelmét keresi.
Ez az írás Dr. Szigeti Jenőnek azt a hitét osztja meg az olvasóval, hogy a Biblia ma is jó válasz életünk sokszor megoldhatatlannak tűnő kockázataira. Mert igaza van Pilinszky Jánosnak, aki egyik glosszájában írta: „Aki távolodik Istentől, az is közeledik hozzá, csak a hosszabbik utat választja.”

Vége lesz világunknak, teljesülnek-e a bibliai jelek? Dr Szigeti Jenő

Ma nagyon sokan úgy érezzük, hogy valami visszafor­­dít­hatatlanul elromlott az életünkben. Megoldha­­tat­lan társadalmi problémák fojtogatnak, tönkre­­­­­tettük a természetet, helyrehozhatatlanul megromlottak az emberi kapcsolataink. Mi lesz ezután, hiszen kudarcot kudarcra halmozunk? Mi lesz a világunkkal? Mit tudunk mondani ezekre a torokszorító kérdésekre mi, keresztények? Még mindig mi vagyunk a reménység vallása? Mi nem a világ végét, hanem Jézus visszajövetelét várjuk, ami nem az élet vége földünkön, hanem az élet kiteljesedése a halál és az elmúlás felett. Jézus a reménység üzenetét hirdeti. Remény­ségre teremtettünk, e nélkül nincs élet. -írása Dr Szigeti Jenő

Engedelmesség és ellenállás Dr Szigeti Jenő

Az engedelmességet ma nagyon sokan szolgalelkűségnek tartják, míg az ellenállást az akarat öntudatos kifejezésének. Vajon lehet-e szabad egy engedelmes ember? Mi az, aminek ellenáll a szolgalelkű? Ha engedelmességet vár tőlünk Isten, akkor miért nem úgy teremtett, hogy ösztöneinkkel csak a jóra legyünk beprogramozva? Ha engedelmességre teremtett Isten, akkor miért kívánja tőlünk, hogy a kísértéseknek ellenálljunk? Hogy is függ össze az engedelmesség és az ellenállás? – Ezekre a kérdésekre keres választ ebben az írásban Dr. Szigeti Jenő, s arra a végeredményre jut, hogy az Istennek való engedelmesség és a Kísértőnek való ellenállás nem harc, hanem a lélek békéjének titka, mert Augustinus szerint: „A béke a lélek vidámsága és nyugalma, a szív egyszerűsége, a szeretet köteléke”.

A megváltáshoz vezető út  Dr Szigeti Jenő

Ahhoz, hogy emberek legyünk az embertelenségben, szükségünk van egy archimédeszi biztos pontra. A Biblia szóhasználata szerint ez a pont a megváltás. A szó a Biblia korában nemvallási fogalomvolt, hanem a rabszolgaságból aló felszabadulás boldog ténye. Olyan volt, int egy kölcsön, amit soha nem kellett visszafizetni, ami kiszabadít a hiábavalóság bilincseiből. De hogyan lehetek Jézusé, hogyan vezet az út a megváltáshoz?  Biblia azt tanítja, hogy Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelent, de hogyan lehet az enyém?  megváltáshoz vezető út – az egész életem. Az út rendkívüli megoldása Jézus. A Megváltó maga az út, az igazság és az élet.r. Szigeti Jenő írása előre nézni tanít, mert az úton csak gy lehet járni. Cassiodorus (487–583), a korai középkor nagy teológusa így vallott ennek lényegéről: „Akkor leszek magamé, ha majd egyszer a tied leszek ó, Uram!”

 A hit megvalósulása, a teljesülő remény Dr Szigeti Jenő

A mai kereszténység a kérdések válaszútján van. Kegyelemről beszélni bűn nélkül – értelmetlen.De mi a bűn? Kapcsolatrombolás Istennel, emberrel és világgal. Kapcsolatok nélkül nem lehet élni. Mi a kegyelem? Kapcsolatépítés, ami csak hit által történhet, de ez a hit nem elhívés, hanem bizalom. Ez a bizalom a remény, ami nem csalfa és vak, mert nem hiedelmekre épül, hanem a kegyelem megélésére. Jim Elliot (1927–1956) egy modern mártír-misszionárius mondta halála elött: „Nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el.” Nem álmodni kell a jövőről, hanem megragadni a jövő kulcsát, amit Isten neked, nekem és minden embernek felkínál, elfogadjuk-e? Teljesül-e életünkben a remény, vagy hitünk csak puszta elhívés marad? Ezekről az alapkérdésekről szól ez a könyv, mert „a hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látott dolgok létéről való meggyőződés” (Zsid 11,1).---írta Dr Szigeti Jenő

Menekülés vissza Istenhez Dr Szigeti Jenő

Nagyon hamar meglátjuk, hogy kik azok, akik nem bíznak Istenben. Könnyen észrevesszük azokat, akik   Isten nélkül élik az életüket. De mi a helyzet a saját életünkben? Nem azok vagyunk, akiknek ismernek bennünket az emberek? Hányszor gondoltuk már, hogy kiválogathatjuk Isten melyik parancsolatának van kedvünk engedelmeskedni? Megpróbáljuk megragadni azt, amit a bizonytalan világ kínál számunkra? Bolyongunk a világban és keressük a boldogságot, a szeretetet, a biztonságot és gondoskodást? Jim Hohnberger könyvének 11 fejezete abban segít, hogy felismerjük életünkben az elakadásokat és a kifele vezető utat. Bármi legyen is a problémánk, bármivel is kell szembenéznünk, Istenben bízni igazi erőforrás lehet, mert Ő volt, van és mindig is lesz számunkra. Isten kiszabadít a céltalan életből. Úgy kell kapcsolódnunk Őhozzá, mint ahogy a szőlőtőhöz ragaszkodik az ága, és felhatalmazást kell adnunk, hogy ura legyen életünknek. „Ha mi, keresztények, Jézus hűséges tanítványai kívánunk lenni, akkor a Tízparancsolatot Jézustól kell megtanulnunk és nem egymástól” – írta dr. Szigeti Jenő

.....................................................................................................................................................................

Ellenállhatatlan szerelemben  Jim Hohnberger

Ellenállhatatlan szerelemre vágyik minden nő és minden férfi, erről álmodik minden házaspár. E fogalomhoz a biztonság, a mélységes kapcsolat, a bensőséges intimitás, az egység érzete társul… A régi mozifilmek hőseinek és hősnőinek szemében látjuk ezt megcsillanni – a fantáziát, hogy ketten eggyé lehetnek: ellenállhatatlanul eggyé!

A valóságban ez nem kell, hogy fantázia maradjon. Ez Isten terve. Akkor miért van az, hogy a házasság gyakran minden, csak éppen nem ellenállhatatlan?

A házasság intézménye két alapelven nyugszik, amelyeket régen a házasság Alkotója hozott létre. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, máris a szomorú statisztikákat gyarapítjuk. Ha azonban alkalmazzuk őket, akkor újféle erő kezd munkálkodni életünkben és házasságunkban.

Jim Hohnberger sajátos stílusban, valós élettörténeteken át illusztrálja, hogy két egyszerű alapelv miként erősítheti meg házasságunkat – akár akkor, ha csak a jót szeretnénk még jobbá tenni, akár a zátonyról kell kimenteni kapcsolatunkat, akár a holtpontról kell kimozdítani azt. Ha pedig még házasság előtt állunk, akkor abban segít, hogyan építsünk ki ellenállhatatlan házasságot már a kezdet kezdetétől fogva.

..................................................................................................................................................................................................................

Hol a határ alázat és megalázkodás között?

Mert hogy a kettő nem ugyan az. Mert mi is a megalázkodás? Leginkább az, ha magamat, saját elveimet, szokásaimat feladva másképp viszonyulok valakihez. Úgy, hogy az neki tetsszék, hogy ezzel elnyerjem a jóindulatát, hogy megajándékozzon érte a szeretetével, stb. De ez még kevés. Valahogy magamat le is kell alacsonyítanom. Valami olyat kell hozzátennem, hogy szánakozzon is. Mert a szánakozás érzése sokszor átcsaphat szeretetbe, illetve legtöbbször azt gondoljuk a szánakozó emberről, hogy szeret is. Isten nem szereti a büszke embert. Isten szerint minden bűn leg alapja a büszkeség. A megalázkodó ember látszólag félreteszi minden büszkeségét. Isten mégsem szereti őt. Mert nem őszinte. Mert a megalázkodása hazug alázat. Mert ajándékot vár cserébe. Mert nem igaz ember.

És az őszinte alázat? Ha alázatos vagyok olyat teszek, mellyel a másik embernek alárendelem magam, hogy ezzel tudjak neki segíteni. Tehát nem ajándékot várok el tőle, hanem ajándékot adok neki. Ez az ajándék sokféle lehet. Lehet egy hallgatás, mikor legszívesebben felcsattannál, lehet valami olyan tevékenység, mely "rangon" aluli, mely a társadalmi helyzetedben szégyellnivaló, lehet a jobbod nyújtása valaki felé, aki azt rendre nem fogadja el, tehát csupa gesztus értékű dolog, melyeket nem vagy "köteles" végrehajtani ahhoz, hogy éld az életed, ezek nélkül is meglennél. Mert mi az ami Téged az alázatos viselkedésre sarkall? A lelkedben van valami, ami erre késztet. Az, hogy le tudod vetkőzni a büszkeséged. Mert ha le tudod vetkőzni a büszkeséged, akkor ki tudsz lépni az előítéleteid köréből, és akkor képes vagy szeretni embertársaidat, gyakorlatilag feltétel nélkül. És ha idáig eljutottál, akkor már nem kell úgy "csinálnod" mintha alázatos lennél, nem éreznéd közben azt, hogy megalázkodtál, hanem teljesen magától értetődően alap tulajdonságoddá válna. És Te? Te mit gondolsz? Neked alap tulajdonságod az alázatosság? Nekem nem. Én még büszke vagyok.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

tzufhjd,

wasder, 2014.11.14 21:40

tetszik az iras, ezeken a dolgokon elmelkedtem. a büszkeseg ezert az egy rossz tulajdonsag. vagy lehet jo is? en meg nehezen vagyok alazatos sokszor. tehat allandoan nem megy